Klauzula informacyjna

EKSTRASTATS Sp. z o. o., z siedzibą w Ząbkach (Polska), przy Ul. Powstańców 4b m. 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605612, NIP: 1251639786, REGON 363895174 jest Administratorem Danych Osobowych („Administrator”).

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej zwane „RODO”).

Wobec powyższego przekazujemy Ci informację o

 1. Dane kontaktowe przedstawiciela Administratora: info@przewodnikkibica.pl.
 2. W celu realizacji procesu sprzedaży, tj. m. in. dla celów związanych z:
 • prawidłową realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacją składanych zamówień,
 • realizacją składanych przez Ciebie zapytań ofertowych oraz zamówień,
 • rozpatrywaniem składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru),
 • otrzymywaniem od nas informacji marketingowych, w tym przesyłaniem Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych,
 • udzielaniem informacji dotyczących statusu realizowanych usług,

niezbędne jest umożliwienie nam przetwarzania następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • numer NIP.
 1. Realizując proces sprzedaży za pośrednictwem środków komunikacji na odległość przetwarzamy Twoje dane osobowe, przez co rozumiemy:
 • Ustalenie Twoich danych w celu realizacji procesu sprzedaży tj. w celu określenia osoby, która składa zamówienie lub zapytanie- przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Kontaktowanie się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. przekazać Ci informacje na temat realizacji Twojego zamówienia, lub odpowiadając na Twoje zapytania- 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO.
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu- 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i realizacja obowiązków podatkowych- 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
 • Cele statystyczne i marketing produktów własnych- 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Marketing produktów i usług osób trzecich- 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące niżej wymienione usługi:
 • telekomunikacyjne,
 • marketing,
 • doradztwo prawne,
 • księgowość,
 • sprzedaż;
 • kurierskie, pocztowe,
 • jak również instytucje publiczne, do których dane osobowe są przekazywane zgodnie z przepisami prawa.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z Twoimi transakcjami lub w przypadku kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez pięć (5) lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są trwale usuwane lub poddawane anonimizacji.
 3. Masz ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania dotyczącego Twojej osoby wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych,
  • w przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a RODO – do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym momencie; bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem,
  • niepodlegania zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy i przeprowadzenia transakcji. Podanie danych jest jednak dobrowolne. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz, a tym samym zrealizowania przez nas jakiejkolwiek usługi.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.