Polityka prywatności

Ekstrastats Sp. z o. o. szanuje prawo swoich Klientów i Użytkowników strony internetowej http://www.przewodnikkibica.pl (zwanych dalej łącznie „Klientami”) do prywatności i gwarantuje Im prawo wyboru w zakresie udostępniania danych, które Ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Klientów i Użytkowników były przetwarzane zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www. przewodnikkibica.pl (dalej zwanej „Serwisem”) jest EKSTRASTATS Sp. z o. o., z siedzibą w Ząbkach (Polska), przy Ul. Powstańców 4b m. 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605612, NIP: 1251639786, REGON 363895174, o kapitale zakładowym w kwocie 5000,00 złotych (dalej zwana „Administratorem”).

Co to oznacza? Administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli
o tym, w jaki sposób te dane będą wykorzystywane.

Jak się z nami kontaktować w sprawie danych osobowych? We wszystkich kwestiach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw podmiotów związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adres mailowy: info@przewodnikkibica.pl, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy dane, które Klient nam podaje lub udostępnia w historii przeglądania Serwisu w ramach korzystania z naszych usług, jak również te, które podaje nam podczas korespondencji mailowej czy korzystając z formularza dostępnego na stronie. Klient przekazuje nam swoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Klientowi usług, np. celem realizacji jego zamówienia, dostarczenia go, otrzymania spersonalizowanej oferty, informowania o nowościach i akcjach promocyjnych.

W związku z powyższym Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Klientów:

 • Imię i nazwisko, ewentualnie nazwa firmy;
 • Adres;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Numer rachunku bankowego;
 • NIP- w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i Klient może ją dowolnym momencie wycofać, kierując informację o jej wycofaniu drogą elektroniczną pod adres mailowy info@przewodnikkibica.pl, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych pozyskanych na podstawie udzielonej zgody dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej zwane „RODO”).

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży produktów oraz ich dostarczenia do Klienta, jak również do celów marketingowych, realizacji obowiązków nałożonych przez prawo oraz utrzymania relacji
z Klientem.

Dane podawane przez Klientów są zbierane i wykorzystywane przez Administratora w szczególności w  w celu:

 

 • wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz przedsięwzięcia, na żądanie Klienta, czynności mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy z Klientem,
 • marketingu produktów i usług własnych Administratora,
 • kontaktu z Użytkownikiem, w tym także po wykonaniu umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w celu utrzymania relacji
  z Klientem, jak również w ramach postępowania reklamacyjnego.

PODSTAWY I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora jest świadoma, dobrowolna i wyraźna zgoda Klientów (przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych) lub wynikające z przepisów prawa upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w szczególności
w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia, na żądanie Klienta, działań mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy.

 • Wykonywanie umowy pomiędzy Klientem a Administratorem – przetwarzanie odbywa się na podstawie 6 ust. 1 lit b) RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient).

W tym wypadku dane osobowe Klienta przetwarzane są do czasu wygaśnięcia danej umowy,
z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

 • Cele statystyczne i marketing produktów własnych – przetwarzanie odbywa się na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora).

W tym wypadku dane osobowe Klienta przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

 • Marketing produktów i usług osób trzecich – przetwarzanie odbywa się na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna zgoda).

W tym wypadku dane osobowe Klienta przetwarzane są do czasu wycofania zgody.

Skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora wymaga zindywidualizowania osób, dla których usługi te mają być świadczone. Dlatego też, podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług, w szczególności złożenia zamówienia produktów oferowanych przez Administratora. Konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora danych osobowych jest brak możliwości skorzystania przez Klienta z usług drogą elektroniczną.

Użytkownicy zachowują anonimowość do momentu podania swoich danych osobowych w procesie rejestracji i składania zamówienia produktów oferowanych przez Administratora lub w toku korzystania z innej usługi dostępnej na stronie internetowej (np. zapisu do newslettera Administratora).

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Klientom, którzy powierzyli nam do przetwarzania swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem tych danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem- info@przewodnikkibica.pl.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami.
W takich przypadkach wymaga się od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje się, czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

W przypadku Klientów, którzy dokonują płatności elektronicznych za produkty zamówione u Administratora za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24.PL, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe agentowi rozliczeniowemu, w zakresie niezbędnym do dokonania przez Klienta płatności za jego pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 4.500.000 zł, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy produktu przesyłką kurierską, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy- General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, nr NIP 785-15-61-831.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy produktu przesyłką pocztową, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy- Poczcie Polskiej SA z siedzibą w Warszawie, ul. Rodzin Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960.

Dane osobowe Klientów mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.

PLIKI COOKIES

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików Cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki Cookies są to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa czy na karcie pamięci smartfona).

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies nie służą identyfikacji Klienta i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.

DLACZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES

Korzystamy z plików Cookies w celach:

 • dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania
  z Serwisu przez Klienta; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, np. w zakresie wersji językowej;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
 • by Serwis działał szybciej i były łatwiejszy w użyciu.

Pliki Cookies używane przez Serwis są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych
w urządzeniu ani oprogramowaniu Klienta.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Serwis używa następujących typów plików Cookies:

 • „sesyjne” – tymczasowe, które pozostają zapisane na komputerze lub innym urządzeniu Klienta, aż do wylogowania z Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – są to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony
  w parametrze danego pliku „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

ZARZĄDZANIE COOKIES

Nasza strona internetowa wykorzystuje mechanizmy automatycznego przechowywania danych – mechanizm typu: „cookies”. Służą do lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane jako „Cookies”.

„Cookies” to pliki zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej. Służą one do dostarczania informacji statystycznych o ruchu użytkowników, aktywności użytkowników oraz sposobie korzystania ze strony internetowej i jej usług. Pozwalają nam dostosować treść i usługi do preferencji użytkownika.

Większość plików „cookie” to tak zwane pliki cookie sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre pliki „cookie” pozwalają na identyfikację urządzenia końcowego użytkownika podczas ponownego odwiedzania strony internetowej – nie są usuwane automatycznie, są zapisywane na urządzeniu końcowym.

W przypadku urządzeń mobilnych, podobnie jak w przypadku urządzeń stacjonarnych, zastosowano mechanizm akceptacji „Cookies”, który umożliwia zapamiętywanie informacji związanych z danym użytkownikiem.

Administrator informuje, że osoby trzecie, w tym osoby niezwiązane z Administratorem, w celu wyświetlania reklam na stronie internetowej, mogą umieszczać swoje pliki „cookie” w przeglądarkach użytkowników.

Strona internetowa korzysta również z usług stron trzecich, dzięki czemu uzyskujemy anonimowe raporty na temat korzystania ze strony internetowej i skuteczności kampanii marketingowych. Użytkownik, który nie zgadza się na taki sposób monitorowania swojego zachowania, powinien wyrazić swój sprzeciw na stronie tego podmiotu.

Używamy Cookies i innych podobnych technologii w celu:

 • świadczenia usług;
 • dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika i optymalizacji korzystania ze strony internetowej; na przykład pliki cookie pozwalają w szczególności zidentyfikować urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co pozwala poprawić jej strukturę i zawartość;
 • prezentacja reklamy, w tym w sposób uwzględniający interesy użytkownika lub jego miejsce zamieszkania (indywidualizacja przekazu reklamowego) oraz z gwarancją wykluczenia możliwości wielokrotnego prezentowania tej samej reklamy użytkownikowi;
 • ankiety – w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnego przedstawiania tego samego kwestionariusza temu samemu użytkownikowi i do przedstawiania ankiet w sposób uwzględniający interesy odbiorców.

Jakich plików cookie używamy?

Ze względu na długość życia plików cookie używamy dwóch typów plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach pliku cookie do czasu usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel plików cookie:

 • niezbędne do działania strony internetowej – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. pliki cookie służące do uwierzytelniania dla usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki używane do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania oszustw w zakresie uwierzytelniania,
 • wydajnościowe– umożliwiające gromadzenie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika;
 • funkcyjny – pozwalający „zapamiętać” ustawienia wybrane przez użytkownika i personalizować interfejs użytkownika, np. pod względem języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.’
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
 • statystyczne – używane do liczenia statystyk na stronie internetowej.

JAK ZARZĄDZAĆ USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików Cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień.

Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami Cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi Cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami Cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania Cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Chrome

Opera

Itp.

 

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików Cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje na temat plików Cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

STRONY OSÓB TRZECICH

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszej strony internetowej- przewodnikkibica.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Zaktualizowano 25 maja 2018 roku